วารสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561       การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการฝ่ายบริการ ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ครั้งที่ 2/2561        บุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียน ในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูล สหบรรณานุกรม (UC-TAL) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น       วารสาร ประจำเดือน เมษายน 2561       วารสาร ประจำเดือน มีนาคม 2561       แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Ultimate       แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile       วารสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561       ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีการศึกษา 2561       ขอเชิญใช้บริการทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI     
       เมนูหลัก
       ห้องสมุดกฎหมาย
       ทรัพยากรสารสนเทศ
       อาเซียนศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  37
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,083
  เยี่ยมชมปีนี้ :  14,715
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  222,239
  IP :  54.80.81.223
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 หมวด :  แนะนำ หนังสือ/วารสาร/นิตสาร...ใหม่ประจำเดือน   วันที่ :  09-02-2561

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

 

ชื่อหนังสือ    :    การเขียนบทภาพยนตร์บันเทิง

ผู้แต่ง           :    รักศานต์  วิวัฒน์สินอุดม


สาระสังเขป
                   
                   สาระสังเขป :  หนังสือ "การเขียนบทภาพยนตร์บันเทิง" เล่มนี้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการเขียนบทภาพยนตร์ (Film Scriptwriting) ระดับปริญญาตรี และวิชาสัมมนาเปิงปฏิบัติการด้านการเขียนบทภาพยนตร์ (Seminar in Screenwriting Workshop) ระกับปริญญาโท ภาควิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้นำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนอีกหลายสถาบันที่ได้รับเชิญไปสอนและบรรยาย ก่อนหน้ามีการพิมพ์และปรับปรุงเป็นหนังสือหลายครั้งโดยใช้การศึกษา การค้นคว้าวิจัย การนำ "Best Practice" ของการเป็นนักเขียนที่ดีและการเขียนบทภาพยนตร์บันเทิงของฮอลลีวู้ดมาประยุกต์ การลงภาคสนามทำงานปฏิบัติใช้การแลกเปลี่ยนความรู้จากนิสิตและนักศึกษาเกิดแนวความคิดการเขียนบทภาพยนตร์บันเทิงบางแง่มุมและบางประเด็นที่น่าสนใจเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ๆ ของการเขียนบทจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ศึกษาต่อไป.
ชื่อหนังสือ    :    พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย                                (Genetics fo bacteria) 

ผู้แต่ง           :    สมาพร เรืองสังข์.

สาระสังเขป


                  เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแบคทีเรีย สารพันธุกรรม การถ่ายแบบดีเอ็นเอ การสังเคราะห์โปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน การกลายพันธุ์และการซ่อมแซมดีเอ็นเอ การถ่ายโอนสารพันธุกรรมในแบคทีเรีย   และสารพันธุศาสตร์ของแบคทีเรียกับผลกระทบต่อสังคม อธิบายเนื้อหาโดยละเอียดพร้อมบทสรุปชัดเจน นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทแต่ละบททำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย.
                   
ชื่อหนังสือ    :   GSP โปรแกรมคณิตศาสตร์ที่                           ต้องเรียนรู้ เล่ม 2 การ                                         สร้างสรรค์ผลงาน
          
ผู้แต่ง           :    เสรี สุขโยธิน.

สาระสังเขป
                
                
"GSP (The Geometer’s Sketchpad)" เป็นโปรแกรมที่ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะสามารถแสดงการเคลื่อนไหวให้เห็นเหมือนการสาธิตให้ดู ผู้เรียนมองเห็นภาพอย่างถูกต้อง อันนำไปสู่การฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้แล้ว ยังได้รวบรวมแบบง่ายๆ พร้อมภาพประกอบทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจโปรแกรม GSP ทุกท่าน!.
ชื่อหนังสือ    : การเขียนบทโฆษณา
  
ผู้แต่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศไนย สุนทรวิภาต
  

สาระสังเขป

                 
 ตำราการเขียนบทโฆษณา (Coppy writing) เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนวิชา ฆณ. 404 การเขียนบทโฆษณาสำหรับนักศึกษาสูตรปริญญาตรี ภาควิชาการโฆษณา คณะนอเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสำหรับบุคคลที่สนใจทั่วไป โดยผู้เขียนได้พยายามรวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทโฆษณาอันประกอบด้วย หลักและวิธีการเขียนบทโฆษณา ทั้งที่เป็นหัวเรื่องหลัก หัวเรื่องรอง เนื้อความ สำหรับสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการทำป้ายบทโฆษณา มีความน่าสนใจ
ชื่อหนังสือ    :  ร้อยภาพเล่าเรื่อง
                       เมืองกาฬสินธุ์

  
ผู้แต่ง           :  สำนักงานคณะกรรมการ                            การอุดมศึกษา
                        และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

  

สาระสังเขป