วารสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561       ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีการศึกษา 2561       ขอเชิญใช้บริการทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI       กลุ่มงานวิทยบริการเข้าร่วมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น       หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561       กลุ่มงานวิทยบริการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมห้องสมุดดิจิทัล 4.0        วารสาร ประจำเดือน มกราคม 2561       กลุ่มงานวิทยบริการ ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาและ ผศ.ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ ได้จัดสัมมนาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่องการอ้างอิงข้อมูล การ เขียนบรรณานุกรม และการสืบค้นฐานข้อมูลทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ       ประชุมฝ่ายบริการข่ายงานห้องสมุด       อบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด     
       เมนูหลัก
       ห้องสมุดกฎหมาย
       ทรัพยากรสารสนเทศ
       อาเซียนศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  27
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,921
  เยี่ยมชมปีนี้ :  8,770
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  216,294
  IP :  54.92.174.251
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ประชุมฝ่ายบริการข่ายงานห้องสมุด
 หมวด :  ข่าวกิจกรรมกลุ่มงานวิทยบริการ   วันที่ :  13-11-2560
              เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 บุลลากรกลุ่มงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการ ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กล่าวเปิดประชุม และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการฝ่ายบริการ เข้าร่วมประชุม 12 มหาวิทยาลัย จากทั้งหมด 16 มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกข่ายงานห้องสมุดฯ จากการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการฝ่ายบริการเครือข่ายฯ ได้สรุปว่าห้องสมุดในเครือข่ายทั้ง 16 แห่ง จะเปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Lone Service) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
          โดยการ
บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Lone Service) จะให้บริการสำเนาหนังสือ วิทยานิพนธ์ วิจัย บทความจากวารสาร บทความจากฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการค้นคว้าศึกษาและวิจัย ของนักศึกษา และบุคลากร ต่อไป

***หมายเหตุ   ผู้ที่สนใจใช้บริการ ยืมระหว่างห้องสมุด 
(Interlibrary Lone Service) สามารถติดต่อได้ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ***