การลงนาม MOU โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์(Online Database) และฐานข้อมูลประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชื่อฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection จำนวน 22 ชื่อเรื่อง       หนังสือใหม่ สิงหาคม 2562       วารสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2562       แคลคูลัส1สำหรับวิศวกร       งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้จัดอบรม       ระบบจำนวน (Number System)       ทฤษฎีจำนวน       วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต       พรรณไม้พร้อมสรรพคุณในดงโต่งโต้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)       พืชสมุนไพร     
  เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  การบริการของห้องสมุด
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  Administrator
  ห้องสมุดกฎหมาย
  ข้อมูลทั่วไป
  สืบค้นหนังสือกฎหมาย
  สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
  สืบค้นกฏหมายฏีกา
  ทรัพยากรสารสนเทศ
  ฐานข้อมูลออนไลน์
  สืบค้นวิทยานิพนธ์ไทย TDC
  ฐานข้อมูล E-Book
  ฐานข้อมูลกฤตภาค
  สืบค้นฐานข้อมูลบทความ Proceeding
  Thai Journal Impact Factor
  ทรัพยากรสารสนเทศ
  อาเซียนศึกษา
  ประเทศใน AEC
  ความเป็นมา AEC
  AEC BLUEPRINT
  กฎบัตรอาเซียน
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงาน ก.พ.
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  139
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,410
  เยี่ยมชมปีนี้ :  33,278
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  282,432
  IP :  3.227.233.55
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 บุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ ร่วมงานครบรอบ ๑ ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 หมวด :  ข่าวกิจกรรมกลุ่มงานวิทยบริการ   วันที่ :  12-09-2559

          บุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ ร่วมงานครบรอบ ๑ ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน  
โดยมีนายพัฒนา พึ่งพันธ์ุ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เป็นประธานในการจัดงานครบรอบ ๑ ปี
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
          
นายพัฒนา พึ่งพันธุ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่า  ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงพระปรมาภิไธย มีพระบรมราชโองการให้ตรากฎหมายพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พุทธศักราช ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และทรงประกาศใน  ราชกิจจานุเบกษา ใช้บังคับเป็นกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๕๘ ซึ่งถือเป็นวันสถาปนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นั้น  
พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ คณาจารย์อาวุโส  คณาจารย์  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  ตลอดจนนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทั้งปวง ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
อีกทั้งถือเป็นเกียรติและมิ่งมงคลอันสูงยิ่ง
          
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตาม "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558”
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 (ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558
เล่ม 132 ตอน 86 ก หน้า 45 8 กันยายน 2558) โดยเกิดจากการควบรวมมหาวิทยาลัยในจังหวัดกาฬสินธุ์
2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  
ซึ่งมีหน้าที่หลักในการมุ่ง ให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่า กำลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองดี ที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย  ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  เพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล  มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถดำรงตนอยู่  ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กำหนด  สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล