วารสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562       วารสาร ประจำเดือน เมษายน 2562       งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้จัดอบรม       ระบบจำนวน (Number System)       ทฤษฎีจำนวน       วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต       พรรณไม้พร้อมสรรพคุณในดงโต่งโต้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)       พืชสมุนไพร       ฟิสิกส์ 1 = Physics 1       แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review     
       เมนูหลัก
       ห้องสมุดกฎหมาย
       ทรัพยากรสารสนเทศ
       อาเซียนศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  88
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,987
  เยี่ยมชมปีนี้ :  21,456
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  270,611
  IP :  34.235.143.190
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 บุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ ร่วมงานครบรอบ ๑ ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 หมวด :  ข่าวกิจกรรมกลุ่มงานวิทยบริการ   วันที่ :  12-09-2559

          บุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ ร่วมงานครบรอบ ๑ ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน  
โดยมีนายพัฒนา พึ่งพันธ์ุ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เป็นประธานในการจัดงานครบรอบ ๑ ปี
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
          
นายพัฒนา พึ่งพันธุ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่า  ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงพระปรมาภิไธย มีพระบรมราชโองการให้ตรากฎหมายพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พุทธศักราช ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และทรงประกาศใน  ราชกิจจานุเบกษา ใช้บังคับเป็นกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๕๘ ซึ่งถือเป็นวันสถาปนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นั้น  
พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ คณาจารย์อาวุโส  คณาจารย์  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  ตลอดจนนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทั้งปวง ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
อีกทั้งถือเป็นเกียรติและมิ่งมงคลอันสูงยิ่ง
          
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตาม "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558”
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 (ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558
เล่ม 132 ตอน 86 ก หน้า 45 8 กันยายน 2558) โดยเกิดจากการควบรวมมหาวิทยาลัยในจังหวัดกาฬสินธุ์
2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  
ซึ่งมีหน้าที่หลักในการมุ่ง ให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่า กำลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองดี ที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย  ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  เพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล  มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถดำรงตนอยู่  ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กำหนด  สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล