การลงนาม MOU โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์(Online Database) และฐานข้อมูลประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชื่อฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection จำนวน 22 ชื่อเรื่อง       หนังสือใหม่ สิงหาคม 2562       วารสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2562       แคลคูลัส1สำหรับวิศวกร       งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้จัดอบรม       ระบบจำนวน (Number System)       ทฤษฎีจำนวน       วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต       พรรณไม้พร้อมสรรพคุณในดงโต่งโต้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)       พืชสมุนไพร     
  เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  การบริการของห้องสมุด
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  Administrator
  ห้องสมุดกฎหมาย
  ข้อมูลทั่วไป
  สืบค้นหนังสือกฎหมาย
  สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
  สืบค้นกฏหมายฏีกา
  ทรัพยากรสารสนเทศ
  ฐานข้อมูลออนไลน์
  สืบค้นวิทยานิพนธ์ไทย TDC
  ฐานข้อมูล E-Book
  ฐานข้อมูลกฤตภาค
  สืบค้นฐานข้อมูลบทความ Proceeding
  Thai Journal Impact Factor
  ทรัพยากรสารสนเทศ
  อาเซียนศึกษา
  ประเทศใน AEC
  ความเป็นมา AEC
  AEC BLUEPRINT
  กฎบัตรอาเซียน
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงาน ก.พ.
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  126
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,397
  เยี่ยมชมปีนี้ :  33,265
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  282,419
  IP :  3.227.233.55
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 กลุ่มงานวิทยบริการ มหาวทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมฝ่ายงานบริการ ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(พื้นที่นามน)
 หมวด :  ข่าวกิจกรรมกลุ่มงานวิทยบริการ   วันที่ :  08-05-2560

        สมาชิกข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”๑๖ หน่วยงาน จัดประชุมข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อสร้างข่ายงานความร่วมมือพัฒนาการให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

          วันที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานและให้การต้อนรับ คณะกรรมการฝ่ายบริการข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ นามน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับและยินดีให้ความร่วมมือกับเครือข่ายทุกๆมหาวิทยาลัย จริงแล้วภารกิจของเครือข่ายห้องสมุดมีความสำคัญในการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกัน จากการรายงานจะเห็นได้ว่ามีข้อตกลงร่วมกันที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่ายหรือที่เราเรียกว่า (ISAU University Library Network : ISANULINET)

          นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวว่า ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นในโครงการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันและช่วยเหลือกันในด้านการดำเนินงานห้องสมุดในภาคอีสาน โดย สำนักงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เชิญผู้บริหารหรือตัวแทนห้องสมุดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในภาคอีสาน เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันจัดตั้งข่ายงาน  ซึ่งทุกห้องสมุดยินดีเข้าร่วมข่ายงานฯ และร่วมกันดำเนินงานมาจนปัจจุบันรวมเวลา ๓ ปีเศษ โครงการจัดตั้งข่ายงานฯมีวัตถุประสงค์ดังนี้  เพื่อสร้างข่ายงานความร่วมมือพัฒนาการให้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (การยืมระหว่างห้องสมุดเครือข่าย) เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ของทุกมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือข่ายได้ใช้ทรัพยากรประกอบการเรียน การสอน ที่ครอบคลุมและหลากหลายให้ตรงตามความต้องการมากขึ้น

ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกในข่ายงานรวมทั้งสิ้น ๑๖ ห้องสมุด ๑๖ สถาบัน ประกอบด้วย

          ๑.๑ กลุ่มงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

          ๑.๒ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

          ๑.๓ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          ๑.๔ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ๑.๕ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          ๑.๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          ๑.๗ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

          ๑.๘ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

          ๑.๙ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

          ๑.๑๐ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

          ๑.๑๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

          ๑.๑๒ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

          ๑.๑๓ ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

          ๑.๑๔ กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

          ๑.๑๕ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

          ๑.๑๖ หน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา

โดย ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แบ่งคณะกรรมการออกเป็น ๕ ฝ่าย ดังนี้

          ๑.๑ คณะกรรมการอำนวยการ

          ๑.๒ คณะกรรมการฝ่ายบริการ

          ๑.๓ คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้

          ๑.๔ คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศท้องถิ่น

          ๑.๕ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๗ คน ๑๑ ห้องสมุด กลุ่มงานวิทยบริการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดของมหาวิทยาลัย จะเห็นได้จากสถิติการเข้าห้องสมุดและสถิติการยืม-คืนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และกลุ่มงานวิทยบริการจะปรับปรุงและส่งเสริมเป็นแหล่งวิชาการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ต่อไป