หนังสือใหม่ ตุลาคม 2562       วารสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2562       การลงนาม MOU โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์(Online Database) และฐานข้อมูลประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชื่อฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection จำนวน 22 ชื่อเรื่อง       แคลคูลัส1สำหรับวิศวกร       งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้จัดอบรม       ระบบจำนวน (Number System)       ทฤษฎีจำนวน       วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต       พรรณไม้พร้อมสรรพคุณในดงโต่งโต้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)       พืชสมุนไพร     
  เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  การบริการของห้องสมุด
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  Administrator
  ห้องสมุดกฎหมาย
  ข้อมูลทั่วไป
  สืบค้นหนังสือกฎหมาย
  สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
  สืบค้นกฏหมายฏีกา
  ทรัพยากรสารสนเทศ
  ฐานข้อมูลออนไลน์
  สืบค้นวิทยานิพนธ์ไทย TDC
  ฐานข้อมูล E-Book
  ฐานข้อมูลกฤตภาค
  สืบค้นฐานข้อมูลบทความ Proceeding
  Thai Journal Impact Factor
  ทรัพยากรสารสนเทศ
  อาเซียนศึกษา
  ประเทศใน AEC
  ความเป็นมา AEC
  AEC BLUEPRINT
  กฎบัตรอาเซียน
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงาน ก.พ.
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  150
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,585
  เยี่ยมชมปีนี้ :  40,179
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  289,333
  IP :  35.175.191.72
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   บุคลากร งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสุชาดา สุรางค์กุล
  รองผู้อำนวยการงานบริหาร ธุรการ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา
นายเลอพงศ์ ไกรยะสา
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางพีรฎา จันโทมุข
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอาวุธ โสเพ็ง
  บรรณารักษ์
นายศาสตรา มุลวิไล
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวพัชรารัตน์ บุญสร้อย
  นักเอกสารสนเทศ
นางสาวนฤมล ระมัยวงค์
  นักเอกสารสนเทศ
นางสาวนิตยา สาธุชาติ
  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
มีข้อมูลทั้งหมด  9  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1