รายละเอียดข้อมูลบุคลากร งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นางสาวนฤมล ระมัยวงค์
ตำแหน่ง (Position):   นักเอกสารสนเทศ
ประเภทสายงาน (Line):   สายสนับสนุน
การศึกษา (Education) : -ปริญญาตรี


อีเมล์ (E-mail) : -running46466@hotmail.com


เบอร์โทร (Telephone) : -0884979359


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -