รายละเอียดข้อมูลบุคลากร งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นางสาวนิตยา สาธุชาติ
ตำแหน่ง (Position):   ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ประเภทสายงาน (Line):   สายสนับสนุน
การศึกษา (Education) : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


อีเมล์ (E-mail) : -


เบอร์โทร (Telephone) : 086-860-2420


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -