รายละเอียดข้อมูลบุคลากร งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นายเลอพงศ์ ไกรยะสา
ตำแหน่ง (Position):   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภทสายงาน (Line):   สายสนับสนุน
การศึกษา (Education) : -  ปริญญาตรี


อีเมล์ (E-mail) : -


เบอร์โทร (Telephone) : -


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -  


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -