รายละเอียดข้อมูลบุคลากร งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นางสุชาดา สุรางค์กุล
ตำแหน่ง (Position):   รองผู้อำนวยการงานบริหาร ธุรการ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
การศึกษา (Education) : - ปริญญาโท


อีเมล์ (E-mail) : -


เบอร์โทร (Telephone) : -


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -